About

Bureau

HTV Bouwtechniek is een bouwkundig adviesbureau, breed inzetbaar voor nieuwbouw, verbouw en transformatie projecten.

Als zelfstandige onderneming zijn wij sinds 1990 betrokken bij klein- en grootschalige plannen door het hele land en vervullen wij de bouwtechnische taak binnen een projectteam. Denk hierbij aan een combinatie van advies- en tekenwerk, ontwerpassistentie en technische projectcoördinatie, waarbij wij ook het centrale beheer van alle projectinformatie op ons kunnen nemen.  De leiding van het bureau is sinds de oprichting in handen van Arno Vis (bureaucoördinatie) en Herbert van Brug (acquisitie en projectleiding).

Wij vinden het belangrijk de opdrachtgever te ‘ont-zorgen’ door onze opdracht professioneel uit te voeren, d.w.z. accuraat, met  kennis van zaken en door een pro-actieve houding. De snelle ontwikkelingen op het gebied van energiezuinigheid en duurzaamheid, alternatieve energiebronnen en ecologie, vormen al sinds de jaren 90 een vast randvoorwaarde bij ons werk. In het algemeen zoeken wij naar een betrouwbare, praktische en economisch haalbare oplossingen en laten risicovol ‘pionieren’ graag over aan een ander.

Onze aanpak kenmerkt zich door de bijzondere aandacht voor de raakvlakken tussen de diverse advieswerkzaamheden onderling. Als bouwkundige discipline vervullen wij daarbij graag de centrale coördinerende en sturende rol op het bouw- en informatietechnische vlak. Door onze allround bouwtechnische kennis en ruime ervaring met projecten van zeer verschillende aard zijn wij getraind in het vroegtijdig signaleren en efficiënt oplossen van vragen en knelpunten.

Bouwtechnisch ontwerp‐, advies‐ en tekenwerk

• Ontwerpwerk
Het schetsontwerp van één of meerdere externe architecten (vooral conceptueel, programmatisch en architectonisch van aard) dient als basis voor het project. Dankzij onze oorsprong vanuit een architectenbureau begrijpen wij de schetsen en ambities van opdrachtgever en architect goed en zijn wij in staat hen al in de schetsfase te assisteren en adviseren op gebied van bouwregelgeving, constructies, installaties, energiezuinigheid, duurzaamheid, bouwsystemen, vluchtwegen, materialen en detaillering.

• Advieswerk
Wij hechten veel waarde aan de inhoudelijke samenhang tussen de benodigde deeladviezen/werkzaamheden en voeren deze daarom zoveel als mogelijk uit “in eigen huis”. Denk hierbij aan :

• Bouwkostenramingen  
• Haalbaarheidsstudies en rekenmodellen, duurzaamheid scans
• Brandveiligheid en vluchtwegen
• Constructie concepten
• Installatie concepten, energiezuinigheid
• Ventilatie‐ en daglichtberekeningen, Energieprestatie
• Thermische isolatie en detailleringen, duurzaamheidsadvies
• Bouwbesluittoetsing en bouwregelgeving conform NEN en NPR bladen
• Stabu bestekken, technische omschrijvingen, aanbestedingen en contractvorming
• Projectleiding, ‐begeleiding en bouwdirectievoering

Daarnaast werken wij nauw samen met een vaste groep zelfstandige experts om indien gewenst dit dienstenpakket te completeren met specialistische kennis, zoals brandoverslagberekeningen, verkeerslawaai, asbestinventarisatie, bodemkwaliteitsverklaring, toezicht etc. Naast efficiency voor alle betrokken partijen is bijkomende voordeel hiervan dat alle verschillende werkzaamheden goed op elkaar aansluiten; een “Integrale Planuitwerking”.

• Tekenwerk
Het centrum van de informatiestromen rondom een bouwproject zijn de bouwkundige tekeningen. Dit kan in 3D/BIM, maar ook in 2D is het tekenwerk in iedere fase de drager waar alle informatie samenkomt. In onze werkmethodiek worden alle tekeningen en details gegenereerd uit één bronbestand (model) waardoor verschillen onderling niet mogelijk zijn. Als bijvoorbeeld de draairichting van de voordeur wijzigt, dan is dat in één handeling op alle tekeningen doorgevoerd; van ontwerp tot bouwaanvraag tot kozijnstaat tot verkooptekening etc.

HTV produceert tekenwerk in alle fases van het project inclusief de brochure‐, uitvoerings‐ en splitsingstekeningen. Uitwisseling met derden vindt doorgaans plaats in DWG of via IFC. HTV coördineert de technische informatie, dus ook rapporten, berekeningen, checklists etc. van derden, zowel inhoudelijk als administratief en kan dit desgewenst in een centrale database online (Cloud) opslaan en beheren. Wij ont‐zorgen het gehele team door de verantwoordelijkheid van projectinformatie te coördineren en op te slaan in een online systeem zoals Doc‐Stream of File2Share met daarnaast altijd een backup op onze eigen servers. Wij zijn vertrouwd met diverse kwaliteitslabels voor woningbouw, zoals Woonkeur, SBR en Woningborg, maar ook voor duurzaamheid zoals BREEAM, EPW, BENG/ZEN.

Fasering en visie

Het inzetten van HTV als uitwerkend bureau kan op verschillende momenten en op verschillende manieren. Door de jaren heen hebben wij geleerd dat het zinvol is om zo vroeg mogelijk aan tafel plaats te nemen om alle ins en outs te kennen en te bewaken gedurende het proces. De samenwerking met architecten moet in de tijd gezien soepel in elkaar overlopen als het doorgeven van een estafettestok.
In het Voorontwerp is primair de concept-architect aan zet om het programma (woning differentiatie) en diverse gebruiksfuncties vorm te geven en het PVE te vertalen naar een Structuurplan. Dit is echter ook het moment om HTV in te schakelen om :

– de hoofdopzet te gaan vastleggen, een kosten-efficiënt casco, evt. bestaande toestand
– duurzaamheidsambities en energieconcept vast te leggen
– kwaliteitsniveau vast te leggen, aanvullende eisen en randvoorwaarden (monument, geluid etc.)
– hoofdkenmerken en materialiseren gebouwen, kenmerkende principe details
– budgetteren

Deelopdrachten

Een andere vorm om HTV in te schakelen bij een project is d.m.v. deelopdrachten. Hierbij vervullen wij aanvullende en/of controlerende werkzaamheden in het project. Denk hierbij o.a. aan:
– Technische omschrijving of bestekboek STABU
– Controle van begrotingen
– Beoordeling en advies detaillering
– Controle op technische afstemming adviseurs onderling
– Technische projectbegeleiding, ondersteuning management
– Second opinion adviezen
– Bouwtechnische opname

Contact